Wizyt: 490996
Biuletyn Informacji Publicznej
 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim
Strona główna : Oferty pracy
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Działu Zespołu Obiektów i Organizacji Imprez w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
Ogłoszenie nr 1/2018
Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Działu Zespołu Obiektów i Organizacji Imprez w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.


Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 10 ogłasza nabór na wolne stanowisko: Zastępcy Kierownika Działu Zespołu Obiektów i Organizacji Imprez

Wymiar czasu pracy: pełen etat
Ilość etatów: 1 etat
Termin składania dokumentów: 31 stycznia 2018

Niezbędne wymagania kandydata:
1)posiadanie obywatelstwa polskiego
2)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3)posiadanie trzyletniego stażu pracy w jednostkach samorządowych przy obsłudze obiektów
4)niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
5)nieposzlakowana opinia
6)wykształcenie wyższe
7)odpowiedzialność, sumienność, dokładność, organizacja czasu pracy
8)praktyka przy obsłudze obiektów sportowych w zakresie bieżącego utrzymania i remontów
9)umiejętności analityczne
10)umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
11) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Kwalifikacje dodatkowe
1)znajomość, ustawy o imprezach masowych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych
2)znajomość zasad budżetowania z poziomu komórki organizacyjnej
3)praktyczna umiejętność przygotowania imprez
4)prawo jazdy kat B
5)praktyczna umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska WINDOWS
6)pozytywna opinia lub referencje z poprzednich miejsc pracy
7)obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, komunikatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy
8)wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom
9) umiejętność pracy w stresie oraz podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach tzw. trudnych
10) umiejętność pracy w dużym zespole ludzkim.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
1)Monitorowanie stanu technicznego obiektów, telebimu, i innych urządzeń.
2)Bieżące informowanie kierownika działu o konieczności wykonania niezbędnych prac remontowych, budowlanych i innych na obiektach OSIR. Oraz nadzór nad ich przeprowadzaniem.
3)Składanie zamówień na niezbędne środki do utrzymania czystości i porządku.
4)Opracowywanie grafiku oraz rozliczanie zajęć i imprez sportowych na hali sportowej i na stadionie sportowym.
5)Obciążanie dzierżawców za korzystanie z mediów w dzierżawionych lokalach.
6)Rozliczanie pobranego paliwa do obsługi urządzeń na obiektach sportowych.
7)Załatwianie spraw związanych z dokonywaniem opłat radiotelefonicznych.
8)Udzielanie informacji specjalistycznym służbom technicznym wykonującym prace na obiektach OSIR.
9)Sporządzanie sprawozdań związanych z obiektami OSIR.
10)Obsługa techniczna imprez sportowo - rekreacyjnych

Informacja o warunkach pracy
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się w pomieszczeniach obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - ponad 6%

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:
- listu motywacyjnego,
- życiorysu (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy),
- kopie świadectw ukończenia wyższej uczelni,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
"wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz 902 ze zm.).

Wymagane dokumenty z dopiskiem nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Zespołu Obiektów i Organizacji Imprez należy składać w siedzibie OSIR lub przesłać pocztą na adres
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Słowiańska 10
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. (liczy się data wpływu do OSIR)

Aplikacje niekompletne lub dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 957287610 lub 957287612

DYREKTOR OSIR

Włodzimierz Rój


pobierz: Ogłoszenie nr 1-2018.pdf, 0.36 MB

[<< wróć]  [drukuj]

Autor: Krzysztof Goral (Informatyk) @ 16-01-2018 13:00
Opublikował: Krzysztof Goral (Informatyk) @ 16-01-2018 13:19
Ostatnia zmiana: Krzysztof Goral (Informatyk) @ 16-01-2018 13:19
Tekst wyświetlony: 206 razy.